Download Contact us

Máy In 3D Stratasys Objet 1000Plus

Ưu Cầu Chính Xác Cho Các Ứng Dụng Quy Mô Công Nghiệp

Máy in 3D của Stratasys Objet 1000Plus là máy in 3D đa vật liệu lớn nhất thế giới vừa linh hoạt vừa chính xác trong khả năng sản xuất phụ gia của nó.