Download Contact us

Desktop Metal 3D Printer- Production System

In 3D Kim Loại Cho Sản Xuất Hàng Loạt

Được hỗ trợ bởi công nghệ Single Pass Jetting™, Hệ thống sản xuất từ ​​Desktop Metal có tính năng in hai chiều trong đó tất cả các bước của quy trình in lắng đọng bột, rải, nén, và in phun chất kết dính – được áp dụng với mỗi lần đi qua khu vực in. Điều này làm cho nó nhanh hơn 100 lần và chi phí cho mỗi bộ phận thấp hơn 20 lần so với các hệ thống từ các đối thủ cạnh tranh.