Download Contact us

C3600 ULTIMATE

Giải pháp sản xuất hàng loạt

C3600 ULTIMATE là giải pháp in 3D công nghiệp của 3DCeram để sản xuất hàng loạt hoặc sản xuất các chi tiết lớn.

Các phần được chế tạo bởi 3600 ULTIMATE có độ đồng nhất tốt hơn khi nung, mật độ vật liệu nung cao, khả năng chống chịu tốt hơn với chi tiết đã hoàn thiện và kiểm soát chính xác hơn các thay đổi về kích thước của chi tiết trong giai đoạn nung.